Regulamin Nifis

Szanowni Państwo,

Przekazuję w Państwa ręce ofertę szkoły językowej Nifis. Marka Nifis powstała w 1998 roku. W naszej ofercie znajdą Państwo zajęcia językowe dla dorosłych na wszystkich poziomach językowych, warsztaty biznesowe oraz tłumaczenia dla firm i instytucji na terenie całej Polski. Prowadzimy szkolenia w firmach takich jak: IKEA, Costa Coffee, Action S.A. oraz wielu innych. We wrześniu 2016 roku przy osiedlu Zielona Italia w Warszawie powstała też nasza druga marka – NEXT Centrum Edukacji. W nowoczesnych salach wyposażonych w najnowsze technologie odbywają się zajęcia językowe dla   dzieci, młodzieży i dorosłych.
Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.


Z poważaniem,
Magdalena Leśniak

 

Spis treści

WSTĘP

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. ZASADY KWALIFIKACJI

IV. ORGANIZACJA KURSÓW STACJONARNYCH

V. ORGANIZACJA KURSÓW ONLINE

VI. ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH

VII. WYMAGANIA SPRZETOWE I OPROGRAMOWANIE

VIII. REZYGNACJA Z KURSU

XI. ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY

X. REKLAMACJE

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE

Nifis – prywatna szkoła językowa zarejestrowana pod nazwą Nifis prowadzona pod adresem ul. Obywatelska 1 lok U14, 02-409 Warszawa, NIP 7272 152 33 34. („Nifis”) Kandydat – pracownik firmy lub instytucji zgłoszony przez pracodawcę jako osoba chcąca podjąć naukę języka obcego w Nifis („Kandydat”)

Słuchacz – osoba, która została skierowana przez Firmę na kurs językowy, wypełniła test diagnostyczny i została przydzielona do grupy lub skierowana na zajęcia indywidualne.

Firma -podmiot gospodarczy, który skierował Słuchacza na kurs języka obcego i podpisał umowę z Nifis.

Koordynator szkolenia z ramienia Firmy- osoba oddelegowana przez Firmę do administrowania procesem szkoleniowym w Firmie („Koordynator Firmy”)

Koordynator szkolenia z ramienia Nifis- osoba oddelegowana przez Nifis do administrowania procesem szkoleniowym w Nifis. („Koordynator Nifis”).

Test diagnostyczny- test składający się z dwóch części: pisemnej dostępnej na stronie nifis.pl wypełnianej online oraz ustnej przeprowadzanej przez metodyka w siedzibie szkoły.

Kurs językowy- lekcje języka obcego, odbywające się w terminach ustalonych pomiędzy Firmą a Nifis, odbywające się w grupach lub indywidualnie w siedzibie Firmy lub online i mające na celu udoskonalenie umiejętności językowych Słuchacza. („Kurs”)

Zajęcia grupowe – kurs językowy przeprowadzany w grupie od 4 do 8 Słuchaczy

Zajęcia indywidualne- kurs językowy przeprowadzany dla 1 Słuchacza

Zajęcia- lekcja języka obcego w wymiarze 45 min, 60 min lub 90 minut.

Dziennik online – platforma internetowa nifis.pl służąca do administrowania prowadzonymi kursami oraz do kontaktów ze Słuchaczami lub Koordynatorem szkoleń z ramienia Firmy.

Dyrektor szkoły- właściciel szkoły, osoba odpowiedzialna za działalność szkoły -Magdalena Leśniak tel:601 395028 email: m.lesniak@nifis.pl

Lektor – nauczyciel języka obcego prowadzący zajęcia indywidualne lub grupowe w NEXT.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nifis jest prywatną szkołą świadczącą usługi w zakresie nauki języków obcych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Kursy językowe odbywają się w siedzibach Firm, które podpisały umowy z Nifis lub w salach szkoleniowych NEXT Centrum Edukacji przy ul. Obywatelskiej 1, lok U14 w Warszawie.
 3. Słuchaczem Nifis może być osoba pełnoletnia – pracownik Firmy.
 4. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Szkoły.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do umowy zawartej pomiędzy Nifis i Firmą.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nifis jest prywatną szkołą świadczącą usługi w zakresie nauki języków obcych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Kursy językowe odbywają się w siedzibach Firm, które podpisały umowy z Nifis lub w salach szkoleniowych NEXT Centrum Edukacji przy ul. Obywatelskiej 1, lok U14 w Warszawie.
 3. Słuchaczem Nifis może być osoba pełnoletnia – pracownik Firmy.
 4. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Szkoły.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do umowy zawartej pomiędzy Nifis i Firmą.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nifis jest prywatną szkołą świadczącą usługi w zakresie nauki języków obcych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Kursy językowe odbywają się w siedzibach Firm, które podpisały umowy z Nifis lub w salach szkoleniowych NEXT Centrum Edukacji przy ul. Obywatelskiej 1, lok U14 w Warszawie.
 3. Słuchaczem Nifis może być osoba pełnoletnia – pracownik Firmy.
 4. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Szkoły.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do umowy zawartej pomiędzy Nifis i Firmą.

III. ZASADY KWALIFIKACJI

 1. Koordynator Firmy zgłasza pracowników na kurs językowy, przesyłając Nifis listę Kandydatów, ich adresy mailowe oraz numery telefonów.
 2. Koordynator Nifis wysyła Kandydatowi dostęp do testu online.
 3. Kandydat wypełnia test diagnostyczny.
 4. Kandydaci są kwalifikowani do odpowiednich grup lub na zajęcia indywidualne na podstawie:
 5. wyników osiągniętych w Nifis w roku poprzednim lub wyniku testu diagnostycznego
 6. Test diagnostyczny składa się z dwóch części: pisemnej dostępnej na stronie www.nifis.pl oraz ustnej przeprowadzanej przez metodyka Nifis w siedzibie Firmy lub  telefonicznie.
 7. Test ustny przeprowadzany jest w terminie ustalonym przez Koordynatora Firmy i Koordynatora Nifis.
 8. Kandydat, który nie uczył się wcześniej języka obcego, jest automatycznie kierowany na zajęcia na poziomie początkującym bez wypełniania testu diagnostycznego.
 9. Koordynator Nifis zawiadamia Koordynatora Firmy o sposobie zakwalifikowania Kandydata na Słuchacza do odpowiedniej grupy językowej lub na zajęcia indywidualne, proponuje dni i godziny zajęć oraz lektora prowadzącego.
 10. Koordynator Firmy akceptuje dni i godziny zajęć oraz zajmuje się rezerwacją sal w siedzibie Firmy na szkolenia.
 11. Słuchacz i/lub Koordynator Firmy może otrzymać dostęp do dziennika on-line, w którym przekazywane są wszystkie informacje o kursie i postępach Słuchacza.
 12. Słuchacz może dołączyć do grupy po rozpoczęciu kursu, ale zobowiązany jest do nadrobienia przerobionego na zajęciach materiału we własnym zakresie. Lektor zobowiązany jest do przetestowania Słuchacza z opanowanego materiału i podjęcia decyzji, czy Słuchacz może dołączyć do grupy. Nifis oferuje możliwość wykupienia zajęć, w celu nadrobienia materiału z odbytych lekcji

IV. ORGANIZACJA KURSÓW STACJONARNYCH 

 1. Do uczestniczenia w kursie językowym stacjonarnym i online mają prawo wyłącznie Słuchacze.
 2. Zajęcia poszczególnych grup językowych odbywają się w terminach ustalonych przy podpisaniu umowy. Szkoła wyznacza terminy możliwie najbardziej dogodne dla uczestników, które są jednocześnie uzgadniane z Koordynatorem Firmy. W przypadku zajęć indywidualnych harmonogram zajęć ustalany jest bezpośrednio ze Słuchaczem według wytycznych ze strony Firmy.
 3. Słuchacz zostaje poinformowany przez Firmę o czasie i miejscu odbywania się zajęć oraz o lektorze prowadzącym.
 4. Słuchacz ma prawo do odbycia pierwszej lekcji grupowej lub indywidualnej (45 minut) nie ponosząc żadnych kosztów.
 5. W przypadku choroby Lektora prowadzącego kurs, Nifis zobowiązana jest do zorganizowania zastępstwa z innym wykwalifikowanym Lektorem lub jak najwcześniejszego poinformowania Słuchaczy o odwołaniu zajęć. 
 6. W przypadku odwołania zajęć przez Nifis, Nifis proponuje termin ich odpracowania. Termin odpracowania zajęć zostaje ustalony przez Lektora w porozumieniu z grupą lub Słuchaczem uczęszczającym na zajęcia indywidualne.
 7. Materiały szkoleniowe: szkoła posiada podręczniki w wersji elektronicznej, które wykorzystywane są przez lektora w czasie kursu; istnieje możliwość zakupienia przez Słuchacza na własny koszt podręcznika w formie papierowej lub zdigitalizowanej; 
 8. Słuchacz może otrzymać dostęp do materiałów przygotowanych przez Nifis poprzez dziennik online lub przesłanych drogą mailową (materiały znajdują się w chmurze). Dostęp do materiałów w chmurze udzielany jest przez Lektora. Materiały przygotowane przez Nifis są własnością intelektualną Nifis i nie mogą  być rozpowszechniane bez zgodny Nifis. Szczegółowe warunki wykorzystywania materiałów przygotowanych przez Nifis określone są w umowie pomiędzy Nifis a Firmą
 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH

 

 1. Celem edukacji językowej prowadzonej w Nifis jest nabycie przez Słuchaczy kompetencji językowych określonych dla odpowiedniej grupy na danym poziomie zaawansowania Słuchaczy.
 2. Kursy prowadzone przez Nifis oparte są o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for LanguagesCEFR) –opisującym stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.
 3. Program kursu przygotowywany jest przez Lektora i obejmuje założenia ESOKJ oraz potrzeby językowe Słuchacza.
 4. Program nauczania, oceny z testów i postępy, prace domowe oraz materiały dodatkowe dla Słuchaczy dostępne są w dzienniku on-line.
 5. Słuchacze zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
   1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach;
   2. odrabiania prac domowych i przygotowywania się do zajęć;
   3. przystępowania do testów ustnych i pisemnych przygotowanych przez Nifis.
 6. Nifis przeprowadza co wewnętrzne testy sprawdzające wiedzę w zależności od typu zakupionego kursu. Test ma formę pisemną papierową lub online oraz ustną. Każdy słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w teście.
 7. Opłaty za wszelkie egzaminy zewnętrzne nieorganizowane przez Nifis ponosi Słuchacz. Nifis informuje Słuchaczy o organizacji egzaminów zewnętrznych i ich terminach.
 8. Słuchacz zobowiązany jest do punktualnego logowania się na zajęcia. 
 9. Słuchacz ma obowiązek posiadania włączonego mikrofonu i kamery wideo.
 10. Na czas trwania Zajęć słuchacze zobowiązani są do wyłączenia bądź wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych, tak aby nie przeszkadzały w prowadzeniu lekcji. Rozmawianie przez telefon jest niedozwolone w czasie trwania zajęć.
 11. Słuchacz uczęszczający na zajęcia indywidualne ma obowiązek zgłosić wcześniej swoją nieobecność na Zajęciach, telefonicznie Lektorowi lub poprzez dziennik on-line, minimum 24h przed planowanym terminem lekcji, z wyjątkiem sytuacji losowych. 
 12. Słuchacz uczęszczający na zajęcia indywidualne ma prawo do odwołania lekcji, zgłaszając ten fakt lektorowi nie później niż 24 godziny przed danymi zajęciami. W przypadku lekcji poniedziałkowych lub lekcji odbywających się po dniach ustawowo wolnych od pracy, Słuchacz ma obowiązek odwołać lekcje do godziny 16.00 ostatniego dnia roboczego
 13. Słuchacz uczęszczający na zajęcia indywidualne jest zobowiązany do ustalenia wspólnie z Lektorem terminów zajęć, zgodnie z liczbą zajęć określoną przez Koordynatora Firmy. 
 14. W sytuacji, gdy Słuchacz nie wywiązuje się z obowiązku opisanego w punkcie 10., Lektor zobowiązany jest powiadomić Koordynatora Nifis. Koordynator Nifis kontaktuje się z Koordynatorem Firmy celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 15. Słuchacz ma obowiązek poinformować Koordynatora Firmy i Koordynatora Nifis o swoim urlopie wypoczynkowym lub dłuższym, planowanym służbowym wyjeździe z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 16. W przypadku kiedy Słuchacz uczęszczający na zajęcia indywidualne często podróżuje służbowo lub zostaje oddelegowany do pracy zdalnej, Nifis dopuszcza odbycie takiej lekcji w biurze Nifis lub poprzez komunikator Skype. Liczba zajęć prowadzonych przez komunikator Skype nie może być większa niż 2 godziny lekcyjne w miesiącu.
 17. Słuchacz, który notorycznie nie odrabia prac domowych oraz nie przygotowuje się do zajęć będzie upomniany przez Lektora lub Dyrektora szkoły. W przypadku rażącego lekceważenia poleceń Lektora, Nifis zgłasza takie zachowanie Koordynatorowi Firmy. 
 18. Na wniosek Klienta możliwa jest dwukrotna zmiana Grupy przez Słuchacza wyłącznie, jeśli dostępne jest miejsce w innej grupie o tym samym poziomie.
 19. W przypadku zajęć indywidualnych Słuchacz ma prawo do zmiany lektora w uzasadnionym przypadku. Każda zmiana musi być konsultowana z Dyrektorem szkoły.
 20. Słuchacz oraz Klient zobowiązany jest do wzięcia udziału w ankietach satysfakcji przeprowadzanych przez Nifis.

 

 

 

 

 1. ORGANIZACJA KURSÓW STACJONARNYCH 
 1. Do uczestniczenia w kursie językowym stacjonarnym i online mają prawo wyłącznie Słuchacze.
 2. Zajęcia poszczególnych grup językowych odbywają się w terminach ustalonych przy podpisaniu umowy. Szkoła wyznacza terminy możliwie najbardziej dogodne dla uczestników, które są jednocześnie uzgadniane z Koordynatorem Firmy. W przypadku zajęć indywidualnych harmonogram zajęć ustalany jest bezpośrednio ze Słuchaczem według wytycznych ze strony Firmy.
 3. Słuchacz zostaje poinformowany przez Firmę o czasie i miejscu odbywania się zajęć oraz o lektorze prowadzącym.
 4. Słuchacz ma prawo do odbycia pierwszej lekcji grupowej lub indywidualnej (45 minut) nie ponosząc żadnych kosztów.
 5. W przypadku choroby Lektora prowadzącego kurs, Nifis zobowiązana jest do zorganizowania zastępstwa z innym wykwalifikowanym Lektorem lub jak najwcześniejszego poinformowania Słuchaczy o odwołaniu zajęć. 
 6. W przypadku odwołania zajęć przez Nifis, Nifis proponuje termin ich odpracowania. Termin odpracowania zajęć zostaje ustalony przez Lektora w porozumieniu z grupą lub Słuchaczem uczęszczającym na zajęcia indywidualne.
 7. Materiały szkoleniowe: 
  1. szkoła posiada podręczniki w wersji elektronicznej, które wykorzystywane są przez lektora w czasie kursu;
  2. istnieje możliwość zakupienia przez Słuchacza na własny koszt podręcznika w formie papierowej lub zdigitalizowanej; 
  3. Słuchacz może otrzymać dostęp do materiałów przygotowanych przez Nifis poprzez dziennik online lub przesłanych drogą mailową (materiały znajdują się w chmurze). Dostęp do materiałów w chmurze udzielany jest przez Lektora. Materiały przygotowane przez Nifis są własnością intelektualną Nifis i nie mogą  być rozpowszechniane bez zgodny Nifis. Szczegółowe warunki wykorzystywania materiałów przygotowanych przez Nifis określone są w umowie pomiędzy Nifis a Firmą.

 

V. ORGANIZACJA KURSÓW ONLINE

 1. Kurs online prowadzony jest poprzez stronę wnifis.pl i przy wykorzystaniu oprogramowania do wideokonferencji.
 2. Słuchacz  rejestruje się na stronie nifis.pl wybierając odpowiedni kurs. 
 3. Kurs online na każdym poziomie językowym obejmuje 200 zajęć 60 minutowych lub 134 zajęcia 90 minutowe.
 4. Częstotliwość zajęć w kursie określana jest przed rozpoczęciem kursu.
 5. Po dokonaniu rejestracji Słuchacz uzyskuje dostęp do programu kursu, materiałów oraz link do spotkania online.
 6. Spotkanie online odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowania do wideokonferencji, który uaktywnia się w momencie rozpoczęcia zajęć.
 7. Słuchacz ma obowiązek włączenia kamery i mikrofonu oraz założenia słuchawek.
 8. Wszelkie prawa autorskie do materiałów prezentowanych w ramach kursów (w szczególności programu zajęć, sposobu jego przedstawienia oraz ćwiczeń prowadzonych w ramach kursu), a także materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu kursu, przysługują Nifis, a Słuchacz ma prawo z nich korzystać wyłącznie w celu uczestnictwa w kursie. 
 9. Zakazane jest utrwalanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie utworów prezentowanych w ramach kursów, wizerunków i wypowiedzi uczestników oraz osób prowadzących, a także materiałów edukacyjnych. W szczególności zakazuje się nagrywania przez Słuchaczy przebiegu kursu (zarówno obrazu jak i dźwięku, w całości jak i w części) lub innego jego utrwalania, wykonywania zdjęć (screenshotów) z kursów lub dokonywania transkrypcji wypowiedzi prowadzących oraz innych słuchaczy. 
 10. 10.W przypadku udostępnienia Słuchaczowi nagrania video z kursu przez Nifis, Słuchacz nabywa prawo do jednokrotnego wyświetlenia udostępnionego mu nagrania. Jakiekolwiek inne wykorzystanie nagrania jest bezprawne. O udostępnianiu nagrań Słuchaczowi decyduje wyłącznie Nifis.
 11. Słuchacz może logować się do swojego kursu i wykonywać testy, zadania oraz kontaktować się z lektorem.
 12. System nie rejestruje obecności Słuchaczy na na zajęciach.
 13. Każdy słuchacz ma obowiązek wziąć udział w teście sprawdzającym wiedzę po każdym rozdziale.  Wyniki testów przesyłane są na adres email Słuchacza oraz mogę być udostępniane Koordynatorowi  ze strony firmy.
 14. Słuchacz musi uzyskać średni wynik testów  powyżej  lub równy 60% , w innym przypadku kurs na wybranym poziomie nie zostaje zaliczony, a uczestnik nie otrzymuje certyfikatu ukończenia kursu.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH

 

 1. Celem edukacji językowej prowadzonej w Nifis jest nabycie przez Słuchaczy kompetencji językowych określonych dla odpowiedniej grupy na danym poziomie zaawansowania Słuchaczy.
 2. Kursy prowadzone przez Nifis oparte są o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for LanguagesCEFR) –opisującym stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.
 3. Program kursu przygotowywany jest przez Lektora i obejmuje założenia ESOKJ oraz potrzeby językowe Słuchacza.
 4. Program nauczania, oceny z testów i postępy, prace domowe oraz materiały dodatkowe dla Słuchaczy dostępne są w dzienniku on-line.
 5. Słuchacze zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
   1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach;
   2. odrabiania prac domowych i przygotowywania się do zajęć;
   3. przystępowania do testów ustnych i pisemnych przygotowanych przez Nifis.
 6. Nifis przeprowadza co wewnętrzne testy sprawdzające wiedzę w zależności od typu zakupionego kursu. Test ma formę pisemną papierową lub online oraz ustną. Każdy słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w teście.
 7. Opłaty za wszelkie egzaminy zewnętrzne nieorganizowane przez Nifis ponosi Słuchacz. Nifis informuje Słuchaczy o organizacji egzaminów zewnętrznych i ich terminach.
 8. Słuchacz zobowiązany jest do punktualnego logowania się na zajęcia. 
 9. Słuchacz ma obowiązek posiadania włączonego mikrofonu i kamery wideo.
 10. Na czas trwania Zajęć słuchacze zobowiązani są do wyłączenia bądź wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych, tak aby nie przeszkadzały w prowadzeniu lekcji. Rozmawianie przez telefon jest niedozwolone w czasie trwania zajęć.
 11. Słuchacz uczęszczający na zajęcia indywidualne ma obowiązek zgłosić wcześniej swoją nieobecność na Zajęciach, telefonicznie Lektorowi lub poprzez dziennik on-line, minimum 24h przed planowanym terminem lekcji, z wyjątkiem sytuacji losowych. 
 12. Słuchacz uczęszczający na zajęcia indywidualne ma prawo do odwołania lekcji, zgłaszając ten fakt lektorowi nie później niż 24 godziny przed danymi zajęciami. W przypadku lekcji poniedziałkowych lub lekcji odbywających się po dniach ustawowo wolnych od pracy, Słuchacz ma obowiązek odwołać lekcje do godziny 16.00 ostatniego dnia roboczego
 13. Słuchacz uczęszczający na zajęcia indywidualne jest zobowiązany do ustalenia wspólnie z Lektorem terminów zajęć, zgodnie z liczbą zajęć określoną przez Koordynatora Firmy. 
 14. W sytuacji, gdy Słuchacz nie wywiązuje się z obowiązku opisanego w punkcie 10., Lektor zobowiązany jest powiadomić Koordynatora Nifis. Koordynator Nifis kontaktuje się z Koordynatorem Firmy celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 15. Słuchacz ma obowiązek poinformować Koordynatora Firmy i Koordynatora Nifis o swoim urlopie wypoczynkowym lub dłuższym, planowanym służbowym wyjeździe z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 16. W przypadku kiedy Słuchacz uczęszczający na zajęcia indywidualne często podróżuje służbowo lub zostaje oddelegowany do pracy zdalnej, Nifis dopuszcza odbycie takiej lekcji w biurze Nifis lub poprzez komunikator Skype. Liczba zajęć prowadzonych przez komunikator Skype nie może być większa niż 2 godziny lekcyjne w miesiącu.
 17. Słuchacz, który notorycznie nie odrabia prac domowych oraz nie przygotowuje się do zajęć będzie upomniany przez Lektora lub Dyrektora szkoły. W przypadku rażącego lekceważenia poleceń Lektora, Nifis zgłasza takie zachowanie Koordynatorowi Firmy. 
 18. Na wniosek Klienta możliwa jest dwukrotna zmiana Grupy przez Słuchacza wyłącznie, jeśli dostępne jest miejsce w innej grupie o tym samym poziomie.
 19. W przypadku zajęć indywidualnych Słuchacz ma prawo do zmiany lektora w uzasadnionym przypadku. Każda zmiana musi być konsultowana z Dyrektorem szkoły.
 20. Słuchacz oraz Klient zobowiązany jest do wzięcia udziału w ankietach satysfakcji przeprowadzanych przez Nifis.

 

 

 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I OPROGRAMOWANIE

 

 1. Lektorzy szkoły Nifis używają na zajęciach tabletów firmy Apple lub komputera stacjonarnego.
 2. W przypadku kursów online, Słuchacz zobowiązany jest do posiadania komputera, dostępu do internetu zgodnego z wymaganiami platformy Zoom do przeprowadzania wideokonferencji: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux.
 3. Firma, w której prowadzone są kursy stacjonarne, udostępnia Lektorowi telewizor lub rzutnik multimedialny.

 

 1. REZYGNACJA Z KURSU

 

 1. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego zakończeniem Słuchacz ma obowiązek poinformować mailowo Koordynatora Firmy oraz Koordynatora Nifis.
 2. W przypadku rezygnacji z Kursu zasady rozliczenia określa Umowa.
 3. W celu rozwiązania umowy w trakcie trwania Kursu, Koordynator Firmy zobowiązany jest przesłać mailowo informację do Nifis z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

 1. VIII.WYDAWANE ZAŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
 1. Nifis wystawia Słuchaczom zaświadczenie o ukończeniu kursu na danym poziomie językowym.
 2. Na życzenie Słuchacza Nifis może wystawić również zaświadczenie o uczestnictwie w kursie na danym poziomie językowym.
 3. Każde zaświadczenie może być wydane na życzenie Słuchacza w języku obcym.
 4. Warunkiem wydania jakiegokolwiek zaświadczenia są uregulowane przez Słuchacza     bieżące należności wobec Nifis.

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Dyrektora Nifis Magdaleny Leśniak osobiście, bądź też za pośrednictwem adresu mailowego m.lesniak@nifis.pl
 2. Słuchacz lub firma zgłaszający reklamacje powinni podać dokładną przyczynę reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących jakości nauczania, Nifis zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia hospitacji zajęć. oraz indywidualnej rozmowy ze Słuchaczami. Hospitacja jest przeprowadzana przez Metodyka Next lub Dyrektora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą indywidualnie.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydatów oraz Słuchaczy jest Nifis.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów bądź wypełniania innych usprawiedliwionych celów administracyjnych.
 3. Słuchacz ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 4. W związku z prowadzeniem przez Nifis kursów w trybie online, Nifis może przetwarzać dodatkowo (ponad zwykły zakres danych, podany przy zawarciu umowy ze Słuchaczem) dane osobowe Słuchaczy w zakresie obejmującym: 

a. adres e-mail, 

b. głos (wypowiedzi)

c. wizerunek 

d. informacje o obecności Słuchacza na kursie 

 

 1. O zakresie przetwarzania danych, informuje Słuchaczy osoba prowadząca szkolenie. Słuchacz ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych opisanych w ust. 1 lit. (b) – (c), jeśli w trakcie prowadzenia zajęć wyłączy kamerę lub dźwięk na swoim komputerze. Uczestniczenie w kursie przy włączonej kamerze lub dźwięku, traktowane jest jako zgoda Słuchacza na przetwarzanie przez Nifis wyżej wymienionych danych osobowych – w celu przeprowadzenia kursu oraz utrwalenia i udostępnienia a także archiwizowania nagrania  kursu dla Nifis. 

 

 

 

 1. Dane osobowe opisane w ust. 1 są przetwarzane przez Nifis w celu realizacji umowy o wykonanie kursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. (a), (b) oraz (f) RODO. Jako interes prawny Nifis wskazuje niezbędność przetwarzania danych dla realizacji kursu, na przeprowadzenie którego zawarł umowę z firmą. 
 2. Słuchacz ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Nifis do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Nifis będzie rejestrował przebieg kursu (w całości lub we fragmentach) przy pomocy środków audio-video, obejmując nagraniem również wypowiedzi Słuchaczy (głos). Nagrania mogą również objąć wizerunek Słuchaczy.
 4. O rejestracji wizerunku lub wypowiedzi Słuchacza, ten jest informowany przez prowadzącego na pierwszych zajęciach swojej grupy prowadzonych w trybie online. Słuchacz ma prawo nie wyrazić zgody na rejestrację swojego wizerunku lub wypowiedzi, poprzez wyłączenie kamery lub mikrofonu. Słuchacz przyjmuje do wiadomości, że od jego decyzji (wyłączenia kamery lub dźwięku) zależy udostępnienie jego wizerunku oraz głosu Nifis oraz innym osobom. Pozostawienie przez Uczestnika włączonej kamery lub mikrofonu traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie wizerunku lub głosu i wypowiedzi Słuchacza utrwalanych w trakcie kursu przy pomocy tych urządzeń. 
 5. Słuchacz wyraża zgodę na to, aby jego wizerunek oraz głos (w tym wypowiedzi) w całości lub w postaci dowolnych fragmentów zostały utrwalone oraz wykorzystane przez Nifis w celu udostępnienia ich osobom nieuczestniczącym w kursie (a należących do tej samej grupy szkoleniowej, co Słuchacz). Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie) odnosi się do korzystania przez Nifis  wizerunku Słuchacza, głosu oraz ewentualnej wypowiedzi na następujących polach eksplantacji: 

 

 1. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; 
 2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; 
 3. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w zajęciach Słuchacz zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem Szkoły.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Regulamin dostępny jest w siedzibie Nifis i na stronie nifis.pl            
 3. Kandydat na Słuchacza Nifis zobowiązany jest zaakceptować Regulamin znajdujący się na stronie https://nifis.pl/regulamin.html

 

 

Obowiązuje od 1.09.2020                Podpis Słuchacza………………………